Valitse sivu

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Seiskatuuma Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

 1. Rekisterinpitäjä

Seiskatuuma Oy, Y-tunnus: 2804983-4, Kirkkokatu 29 a 2b, 90100 Oulu

 

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sulkala Roope, [email protected], p. 0400 781 783

 

 1. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

 

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on Seiskatuuma Oy:n asiakkaan ja Seiskatuuma Oy:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

 

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän, markkinoinnin ja laskutuksen hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

Asiakassuhteiden analysointi, raportointi sekä muut Seiskatuuma Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.

Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.

Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa Seiskatuuma Oy:n ulkopuolisille palveluntarjoajille kirjanpidollisien vaatimusten ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti sekä sen asettamissa rajoissa.

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Nimi, kutsumanimi, henkilötunnus, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutustiedot ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät yhteystiedot.

Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot.

Yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esimerkiksi sähköpostit, verkkokeskustelut).

Kiellot, rajoitukset, suostumukset ja muut valinnat.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä, muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä sekä erilaisilta palveluntarjoajilta.

 

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Seiskatuuma Oy säilyttää vain Seiskatuuma Oy:n toiminnan ja henkilötietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.

Henkilötietojen säilytysaika määräytyy henkilötiedon käsittelyn tarkoituksen ja/tai henkilötiedon perusteella. Henkilötietojen säilytysaikaan vaikuttaa myös lainsäädännössä asetetut velvoitteet henkilötietojen säilyttämiseen sekä muut säilytysaikaa määrittävät määräajat (esim. kirjanpidolliset määräajat) erilaisten toimenpiteiden toteuttamiselle.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisia alihankkijoita, kuten tilitoimistoa ja sähköisen taloushallinnon järjestelmän palveluntarjoajaa, joille rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja (kuten nimi, kutsumanimi, henkilötunnus, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut laskutustiedot) asiakkaan laskutusta varten.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö suoramainontaa, markkina- ja mielipidetutkimusta tai profilointia varten. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa rekisterin yhteyshenkilölle tai esimerkiksi poistumalla postituslistalta markkinointiviestissä ohjeistetulla tavalla.

 

 1. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2. ilmoitettuun, rekisteristä vastaavaan henkilöön.  Seiskatuuma Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.